ทนายความ ทนาย สำนักงานทนายความ ปรึกษากฎหมาย ปรึกษาทนายความ ว่าจ้างทนายความ

หมิ่นประมาท

ความผิดฐาน หมิ่นประมาท ซึ่งเ้กิดขึ้นจากการใส่ความ การใส่ความจะเป็นความจริง หรือเท็จ นั้นเท่าที่เคยมีแนวคำพิพากษาฎีกาเคยมีว่า จะเป็นความจริงก็ได้ แต่ความเห็นส่วนตัวผู้เขียนคิดว่า การใส่ความ ควรจะต้องเป็นเรื่องไม่จริง ในลักษณะเพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจผิดในตัวบุคคลนั้น การหมิ่นประมาท เกิดขึ้นมากในปัจจุบัน ในสื่อสังคมออนไลน์ เฟสบุ๊ค ไลน์ อินสตาแกรม หรือ ทางอื่นๆ ซึ่งไม่เป็นความผิดตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ฯ เพราะกฎหมายบัญญัติไว้ว่า อย่างนั้น ซึ่งความผิดนั้นเป็นทั้งคดีอาญา และคดีแพ่ง ซึ่งการพิจารณาถ้อยคำใดเป็น ถ้อยคำที่มีลักษณะหมิ่นประมาท คงต้องพิจารณาแปลความ ซึ่งอาจใช้พจณานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ช่วยแปลความ และพิจารณาจากถ้อยคำอื่นๆทั้งหมดของผู้ใส่ความว่าเจตนาอย่างไร แต่แม้ว่าจะเป็น ข้อความในลักษณะหมิ่นประมาท ก็ต้องไปพิจารณา ข้อยกเว้นความผิด ต่อไปว่ามีข้อยกเว้นหรือไม่ เช่น การแสดงความคิดเห็นโดยสุจริต ตามครรลองคลองธรรม เป็นต้นVisitors: 113,873
รับว่าความ ปรึกษากฎหมาย ปรึกษาคดีความ