ทนายความ ทนาย สำนักงานทนายความ ปรึกษากฎหมาย ปรึกษาทนายความ ว่าจ้างทนายความ

บุตรบุญธรรม

บุตรบุญธรรม

-ผู้ที่จะรับผู้อื่นเป็นบุตรบุญธรรมต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี และอายุแก่กว่ากันอย่างน้อย 15 ปี  ม.1598/19

-การรับผู้เยาว์เป็นบุตรบุญธรรมได้ ต้องได้รับความยินยอมจากบิดามารดาของผู้ที่จะเป็นบุตรบุญธรรม ม.1598/21 วรรคหนึ่ง

-ในกรณีผู้รับบุตรบุญธรรมหรือผู้ที่จะเป็นบุตรบุญธรรม มีคู่สมรส ต้องได้รับความยินยอมจากคู่สมรส ที่ชอบด้วยกฎหมาย ถึงจะสมบูรณ์ ฎ.2398/2517,472/2537

-การที่คู่สมรสให้ความยินยอมในการรับบุตรบุญธรรม ไม่ทำให้มีฐานะเป็นผู้รับบุตรบุญธรรมไปด้วย ฎ.1922/2534

......การจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม ม.1598/27

-การรับบุตรบุญธรรมจะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้จดทะเบียนตามกฎหมาย

......ผลของการรับบุตรบุญธรรม

-บุตรบุญธรรมย่อมมีฐานะอย่างเดียวกับบุตรชอบด้วยกำหมาย ของผู้รับบุตรบุญธรรม แต่ไม่สูญสิทธิและหน้าที่ในครอบครัวที่กำเนิดมา และบิดามารดาโดยกำเนิดหมดอำนาจปกครองนับแต่เวลาที่เด็กเป็นบุตรบุญธรรมแล้ว 

-บุตรบุญธรรม ยังมีหน้าที่ต้องอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาเดิมอยู่

-เมื่อผู้รับบุตรบุญธรรมตายหรือมีการเลิกรับบุตรบุญธรรม ม.1598/37 ถ้าบุตรบุญธรรมยังไม่บรรลุนิติภาวะ ให้บิดามารดาโดยกำเนิดกลับมีอำนาจปกครองนับแต่เวลาที่ผู้รับบุตรบุญธรรมตาย หรือนับแต่เวลาที่จดทะเบียนเลิกการรับบุตรบุญธรรมตามมาตรา 1598/31 หรือนับแต่เวลาที่ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้เลิกการรับบุตรบุญธรรม

 

Visitors: 153,400
รับว่าความ ปรึกษากฎหมาย ปรึกษาคดีความ