ทนายความ ทนาย สำนักงานทนายความ ปรึกษากฎหมาย ปรึกษาทนายความ ว่าจ้างทนายความ

คำถาม-ตอบ เรื่องบริษัท

1.คำถาม กรณีบริษัทจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม แต่เวลาขายสินค้า ไม่ได้ออกใบกำกับภาษี มีความผิดหรือไม่ ?

   ตอบ ขายสินค้า ต้องมี ใบกำกับภาษี หรือ vat ตลอด ยกเว้นสินค้าหรือบริการบางประเภทที่ได้การยกเว้น

           ซื้อสินค้า จะมีหรือไม่มี vat ก็ได้  ถ้ามี vat เกี่ยวข้องกับธุรกิจโดยตรง ก็สามารถเครม vat คืนได้ ถ้ามี vat ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ สรรพากรอาจไม่อนุญาตให้เครม vat เช่น ค่าน้ำมันรถ   กรณีไม่มี vat ก็สามารถหักค่าใช้จ่ายได้ตามปกติ

2.คำถาม หากบริษัทร้าง จะกลับคืนสู่ทะเบียน ทำอย่างไร ?

    ตอบ บริษัทร้างประสงค์จะจำหน่ายทรัพย์สินของบริษัท หรือ  แล้วจดเลิกบริษัท มีขั้นตอนดังนี้

    (1) ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1273/3 บัญญัติให้ห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทสิ้นสภาพนิติบุคคลตั้งแต่เมื่อนายทะเบียนขีดชื่อห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทออกเสียจากทะเบียน ดังนั้นหากมีความประสงค์จะให้บริษัทคืนสู่ทะเบียนกลับมามีสภาพเป็นนิติบุคคลตามเดิมไม่ว่าเพื่อการใดๆ เช่น ต้องการกลับมาประกอบธุรกิจ หรือต้องการจดทะเบียนเลิกบริษัทเพื่อทำการชำระบัญชี จะต้องยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อมีคำสั่งให้กลับจดชื่อห้างหุ้นส่วนบริษัทคืนเข้าสู่ทะเบียนตามมาตรา 1273/4

    (2) ผู้ถือหุ้น หรือเจ้าหนี้ใดๆ จะต้องว่าจ้างทนายความไปยื่นคำร้องต่อศาลโดยยื่นคำร้องขอฝ่ายเดียวเพื่อขอให้ศาลมีคำสั่งให้คืนสู่ทะเบียนใช้เวลาประมาณ 4-6 เดือน

    (3) เมื่อศาลมีคำสั่งแล้ว ให้นำคำสั่งศาล และหนังสือรับรองคดีถึงที่สุด มายื่นเรื่องต่อนายทะเบียน 

(4) เมื่อนายทะเบียนได้รับคำสั่งศาลแล้ว จะดำเนินการออกคำสั่งกลับจดชื่อบริษัทคืนเข้าสู่ทะเบียนและแก้ไขข้อมูลรายการทะเบียนในหนังสือรับรอง และหมายเหตุการคืนสู่ทะเบียนในระบบคอมพิวเตอร์ หลังจากนั้นสามารถคัดหนังสือรับรองนำไปใช้ในกิจการของบริษัทต่อไปได้

(5) เมื่อบริษัทคืนสู่ทะเบียนแล้ว ให้ถือว่าบริษัทยังคงตั้งอยู่ เสมือนมิได้มีการขีดชื่อบริษัทออกจากทะเบียนเลย ตาม ปพพ.มาตรา 1273/4 มีผลให้บริษัทกลับมามีสถานะเป็นนิติบุคคล มีสิทธิ และหน้าที่ความรับผิดชอบตามกฎหมายต่อไป ซึ่งจะต้องยื่นคำร้องภายใน 10 ปี นับแต่วันที่นายทะเบียนขีดชื่อห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทออกจากทะเบียน

Visitors: 148,421
รับว่าความ ปรึกษากฎหมาย ปรึกษาคดีความ