ทนายความ ทนาย สำนักงานทนายความ ปรึกษากฎหมาย ปรึกษาทนายความ ว่าจ้างทนายความ

สปก.

ฎ.2328/2561 ที่ดินพิพพาทที่โจทก์แฃะจำเลยทั้งสี่กล่าวอ้างว่าตนมีสิทธิครอบครองอยู่ในเขตปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ที่คณะกรรมการปฎิรูปที่ดินยังไม่ออกเอกสารสิทธิให้กับผู้ใด ตาม พ.ร.บ.ปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.2518 มาตรา 19(7) บัญญัติให้คณะกรรมการปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมมีอำนาจและหน้าที่ และความรับผิดชอบในการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการคัดเลือก เกษตรกรและสถาบันการเกษตร แม้โจทก์จะครอบครองที่ดินพิพาทมาก่อนทางราชการประกาศเขตปฎิรูปที่ดินก็ตาม แต่เมื่อทางราชการประกาศให้ที่ดินพิพาทตั้งอยู่เป็นเขตที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ที่ดินพิพาททั้งส่วนควบของที่ดินดังกล่าวย่อมตกเป็นของสำนักงานปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ตามมาตรา 36 ทวิ

Visitors: 143,059
รับว่าความ ปรึกษากฎหมาย ปรึกษาคดีความ