ทนายความ ทนาย สำนักงานทนายความ ปรึกษากฎหมาย ปรึกษาทนายความ ว่าจ้างทนายความ

ลิขสิทธิ์

ลิขสิทธิ์

ลิขสิทธิ์ หรือ ทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งผู้สนใจควรจะต้องทำความเข้าใจหลักกฎหมายในเรื่่อง ระบบการให้ความคุ้มครองงานอันมีลิขสิทธิ์ เงื่อนไขการได้รับความค้มครองลิขสิทธิ์ ประเภทของงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการค้มครอง งานอันไม่มรลิขสิทธิ์ การได้มาซึ่งลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่นที่มิใช่ผู้สร้างสรรค์ การคุ้มครองครองลิขสิทธิ์ อายุแห่งการคุ้มครองลิขสิทธิ์ การนับวันครบอายุแห่งการคุ้มครองลิขสิทธิ์ ผลของการที่มีลิขสิทธิ์หมดอายุการคุ้มครอง การละเมิดลิขสิทธิ์ ข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ สิทธิของนักแสดง สิทธิทางเศรษฐกิจของนักแสดง สิทธิของนักแสดงในการได้รับค่าตอบแทน สิทธิของนักแสดงหลายคนในการตั้งตัวแทนบริหารสิทธิ เงื่อนไขการได้มาซึ่งสิทธิของนักแสดง เงื่อนไขของการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนที่เป็นธรรมของนักแสดง อายุของการคุ้มครองสิทธินักแสดง การโอนสิทธิของนักแสดง การกระทำอันเป็นการละเมิดสิทธิของนักแสดง ข้อยกเว้นการละเมิดสิทธิของนักแสดง  ทั้งนี้ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2522

Visitors: 159,349
รับว่าความ ปรึกษากฎหมาย ปรึกษาคดีความ