ทนายความ ทนาย สำนักงานทนายความ ปรึกษากฎหมาย ปรึกษาทนายความ ว่าจ้างทนายความ

หน้าแรก

 • ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสำนักงานทนายความเลขที่ 8146/2556 นายนัตติกร โชติเนตร ใบอนุญาตทนายความ 770/2552 เป็นหัวหน้าสำนักงาน 
 • บริการรับว่าความ ฟ้องคดี ต่อสู้คดี ให้คำปรึกษากฎหมาย 
 • ตั้งเป็นผู้จัดการมรดก แบ่งมรดก จัดทำพินัยกรรม  
 • ลักทรัพย์ ฉ้อโกง ยักยอก รับของโจร ปลอมหรือใช้เอกสารปลอม พรบ.คอมพิวเตอร์ฯ หมิ่นประมาท พรบ.แชร์ฯ ประกันตัว
 • ก่อสร้าง จ้างทำของ ซื้อขาย ละเมิด หนี้ ร่างสัญญา กู้ยืมเงิน เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ ค้ำประกัน จำนอง นายหน้า
 • ประกันภัย ตั๋วเงิน หุ้นส่วน บริษัท กรรมสิทธิ์ หนี้ค่าส่วนกลาง หมู่บ้าน คอนโด สืบทรัพย์ บังคับคดี อุทธรณ์ ฎีกา
 • ทางภาระจำยอม ครอบครองปรปักษ์ ฟ้องขับไล่ แบ่งกรรมสิทธิ์รวม
 • ฟ้องหย่า ชู้ ปกครองบุตร ค่าอุปการะเลี้ยงดู รับรองบุตร แบ่งสินสมรส     
 • สำนักงานเรามุ่งมั่นรักษาความยุติธรรม ศีลธรรม จริยธรรม มรรยาททนายความ โดยเคร่งครัด พร้อมความสุจริตจรรยาและมโนธรรมของนักกฎหมายสืบไป./

     

           

  • ก่อสร้าง ก่อสร้าง หรือ ผิดสัญญาก่อสร้างซึ่งเป็นสัญญาจ้างทำของตาม ปพพ.มาตรา 587 บัญญัติว่า "อันว่าจ้างทำของนั้น คือสัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่งเรียกว่าผู้รับจ้าง ตกลงรับจะทำการงานสิ่งใดสิ่...
  • ผู้จัดการมรดก -ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1713 บัญญัติว่า "ทายาทหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือพนักงานอัยการจะร้องต่อศาลขอให้ตั้งผ...
  • สัญญาต่างตอบแทน ม.369-372ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 369 บัญญัติว่า "ในสัญญาต่างตอบแทนนั้น คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งจะไม่ยอมชำระหนี้จนกว่าอีกฝ่ายหนึ่งจะชำระหนี้หรือขอปฏิบัติการชำระหนี...
  • ทนายความ แนะ ค้าขาย อย่างไรไม่ถูกโกง -อาชีพค้าขาย ไม่ว่าจะเป็น ค้าขายออนไลน์ ออฟไลน์ โรงงานผลิต จำหน่าย ตัวแทนจำหน่าย ยี่ปั๋วต่างๆ ร้านค้าส่ง ค้าปลีก ต้องรู้กฎหมาย ว่า การซื้อขาย ส...
  • ละเมิด จงใจหรือประมาทเลินเล่อ ทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมาย ให้เขาเสียหายแก่ชีวิตร่างกาย อนามัย เสรีภาพ ทรัพย์สิน หรือสิทธิอย่างใดอย่างหนึ่ง ผู้นั้นทำละเมิด ต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อ...
  • พินัยกรรม พินัยกรรมในที่นี้ขอกล่าวถึงเฉพาะประเภทที่พบและนิยมกันจัดทำขึ้นมาก นะครับ กล่าวคือ 1.พินัยกรรมฝ่ายเมือง คือ พินัยกรรมที่ อำเภอ หรือ สำนักงานเขต เป็นผู้จัดทำขึ้นเพื่อบริการ...
  • หุ้นส่วน-บริษัท -ต้องมีบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลก็ได้ ฎ.3657/2531 -ต้องตกลงเอาทุนมาเข้าร่วมกัน ทุนจะเป็นทรัพย์สิน หรือแรงงานก็ได้ -ต้องทำกิจการร่วมกัน มี...
  • ตั้๋วเงิน มี 3 ประเภท คือ ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน เช็ค -ข้อความที่เขียนลงในตั๋วเงินที่ไม่ได้บัญญัติไว้ในเรื่องตั๋วเงิน ถ้าเขียนลงในตั๋วเงิน ก็ไม่มีผลอย่างหนึ่งอย่างใด ฎ.3509/2...
  • เช็ค (เช็คเด้ง) เช็ค คือ ตั๋วเงิน ชนิดหนึ่งที่ธนาคารผู้ให้บริการ มอบให้เจ้าของบัญชีกระแสรายวันไว้ เพื่อบริการในการทำธุรกรรมทางการเงินแทนการใช้เงินสด ส่วนใหญ่...
  • ฉ้อโกง ความผิดฐานฉ้อโกง มีองค์ประกอบคือ มีเจตนาหลอกลวงผู้อื่นด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดความจริง เพื่อให้ได้ทรัพย์สิน ดังนั้น การหลอกลวง ต้องเป็นความเท็จในเรื่องปัจจุบัน...
  • คดียักยอกความผิดฐานยักยอก กล่าวคือ ผู้ใดครอบครอบทรัพย์ของผู้อื่น แล้วเบียดบังเป็นของตนหรือบุคคลที่สามโดยทุจริต เช่น พนักงานการเงินยักยอกเงินนายจ้าง พนักงานธนาคารยักยอกเงินธนาคาร หร...
  • ความผิดฐานปลอมเอกสาร อาจเกิดขึ้นกับกรณี ปลอมเอกสารสิทธิ เอกสารราชการ ไม่ว่าจะปลอมโดย แก้ไข เติม ตัดต่อ ใดๆ ทำขึ้นทั้งฉบับหรือบางส่วน ซึ่งเจตนาทำให้ผู้อื่นได้รับความเสียหาย ความผิดฐ...
  • ความผิดฐาน ลักทรัพย์ เกิดขึ้นบ่อยที่สุดในสังคม ทั้งจับคนร้ายได้ และยังจับไม่ได้ ปัญหาคือ มักไม่ค่อยมีใครเห็นเหตุการณ์ จึงยากต่อการพิสูจน์ความผิด ดังนั้น ในทางคดีความจึงต้องอาศัย ตั...
  • คดีฟ้องหย่า แบ่งสินสมรส ชู้ เรียกค่าทดแทน กรณีการหย่าโดยความยินยอม การหย่าโดยความยินยอม ต้องทำเป็นหนังสือและต้องมีพยานลงลายมือชื่ออย่างน้อย 2 คน (มาตรา 1514) -โจทก์และจำเลยไปทำบันท...
  • การใช้อำนาจปกครองบุตร 1.กรณีหย่าด้วยความยินยอม ให้สามีภริยาทำความตกลงเป็นหนังสือว่าฝ่ายใดจะเป็นผู้ใช้อำนาจปกครองบุตรคนใด ถ้ามิได้ตกลงกันหรือตกลงกันไม่ได้ให้ศาลเป็นผู้ชี้ขาด -ถ้าไม่...
  • สินส่วนตัว,สินสมรส ***สินสมรส เป็นทรัพย์สินที่สามีภริยามีอยู่ในขณะที่เป็นสามีภริยากัน 1.ได้มาระหว่างสมรส 2.ได้มาในระหว่างสมรสโดยพินัยกรรมหรือการให้เป็นหนังสือ และพินัยกรรมหรือหนังส...
  • เป็นบุคคลที่ศาลแต่งตั้งให้มีหน้าที่ตามกฎหมายในการจัดการดูแล ทรัพย์สิน ของ คนไร้ความสามารถ ซึ่งในการดำเนินการการของผู้อนุบาล มีหน้าที่ต่างๆเช่น จัดการดูแลทรัพย์สิน ทำบัญชีรายรับ รา...
  • ฟ้องขอเปิดทางจำเป็น ขอจดทะเบียนภาระจำยอมที่ดินเรา ไม่มีทางออกไปสู่ทางสาธารณะตามกฎหมาย ป.พ.พ.มาตรา 1349 นั้น มีหลักอยู่ว่า ที่ดินแปลงใด มีที่ดินแปลงอื่นล้อมอยู่ จนไม่มีทางออกถึง ทาง...
  • ครอบครองปรปักษ์ผู้ใดครอบครองทรัพย์สิน ของผู้อื่น โดนสงบ เปิดเผย เจตนาเป็นเจ้าของ ถ้าเป็นอสังหาริมทรัพย์ ครอบครองติดต่อกัน 10 ปี และอสังหาริมทรัพย์ ครอบครองติดต่อกัน 5 ปี ตาม ป.พ.พ....
  • ฟ้องขับไล่ รื้อถอนเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง สามารถฟ้องขับไล่ ให้บุคคลที่ไม่มีสิทธิออกจาก ที่ดินของตน หรือสิ่งปลูกสร้าง โดยการขับไล่ พร้อมกับให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง พร้อ...
  • หนังสือรับรองการทำประโยชน์ หรือ น.ส.3 คือ เอกสารสิทธิที่ทางราชการออกให้แก่ผู้ทำประโยชน์ในที่ดินเพื่อเป็นหลักฐานในการครอบครอง ซึ่งยังไม่ได้พิสูจน์สิทธิไม่ครบถ้วน แต่สามารถนำไปประกอบ...
Visitors: 159,346
รับว่าความ ปรึกษากฎหมาย ปรึกษาคดีความ