ทนายความ ทนาย สำนักงานทนายความ ปรึกษากฎหมาย ปรึกษาทนายความ ว่าจ้างทนายความ

หน้าแรก

           สำนักงาน นัตติกร ทนายความ  ได้รับการขึ้นทะเบียนตามประกาศของนายทะเบียนสภาทนายความ  บริการรับว่าความดำเนินคดี ปรึกษากฎหมายให้กับผู้ที่มีคดีความ ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  จริยธรรม ศีลธรรม มรรยาททนายความ  ที่ตั้งสำนักงานเลขที่  78/3  ม.9 ถ.สวนเกษตร ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150  ติดต่อโทรศัพท์ 094-492-8919  เปิดบริการทุกวัน เวลา 8.00-20.00 น. รับว่าความทั่วราชอาณาจักร ให้บริการรับฟ้องคดี ต่อสู้คดี ให้คำปรึกษากฎหมาย คดีแพ่ง อาญา ครอบครัว มรดก ที่ดิน แรงงาน ปกครอง ลิขสิทธิ์ ภาษี ล้มละลาย สืบทรัพย์  บังคับคดี อุทธรณ์ ฎีกา ตั้งผู้จัดการมรดก แบ่งมรดก ฉ้อโกง ยักยอก ปลอมเอกสาร ลักทรัพย์ เช็ค ก่อสร้าง ซื้อขาย จ้างทำของ ละเมิด หนี้ ที่ดิน ภาระจำยอม ปรปักษ์ ฟ้องหย่า อำนาจปกครองบุตร สินสมรส ชู้ ค่าอุปการะเลี้ยงดู ฟ้องค่าส่วนกลาง หมู่บ้าน คอนโด  

         

            

           

  • ก่อสร้าง ก่อสร้าง หรือ ผิดสัญญาก่อสร้าง ในกรณีที่มีการว่าจ้าง ก่อสร้างไม่ว่าจะเป็น ก่อสร้างบ้าน ต่อเติม รื้อถอน หรือก่อสร้างอาคารสถานที่ต่างๆ นั้น มักจะมีปัญหา เช่น ผู้รับเหมาทิ้งง...
  • ผู้จัดการมรดก 1.ผู้จัดการมรดกโดยพินัยกรรม 2.ผู้จัดการมรดกโดยคำสั่งศาล ม.1711 -การตั้งผู้จัดการมรดกต้องมีเหตุจำเป็นตามมาตรา 1713 (1)...
  • สัญญาต่างตอบแทน ม.369-372-สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน เป็นสัญญาต่างตอบแทน ต่างฝ่ายต่างมีหน้าที่ ซึ่งต้องปฎิบัติชำระหนี้ต่อกัน-ตกลงซื้อขายไม้กัน มีการกำหนดตีตราไม้ที่ซื้อขายกันแล้ว ถือว่...
  • ทนายความ แนะ ค้าขาย อย่างไรไม่ถูกโกง -อาชีพค้าขาย ไม่ว่าจะเป็น ค้าขายออนไลน์ ออฟไลน์ โรงงานผลิต จำหน่าย ตัวแทนจำหน่าย ยี่ปั๋วต่างๆ ร้านค้าส่ง ค้าปลีก ต้องรู้กฎหมาย ว่า การซื้อขาย ส...
  • ละเมิด จงใจหรือประมาทเลินเล่อ ทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมาย ให้เขาเสียหายแก่ชีวิตร่างกาย อนามัย เสรีภาพ ทรัพย์สิน หรือสิทธิอย่างใดอย่างหนึ่ง ผู้นั้นทำละเมิด ต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อ...
  • พินัยกรรมพินัยกรรมในที่นี้ขอกล่าวถึงเฉพาะประเภทที่พบและนิยมกันจัดทำขึ้นมาก นะครับ กล่าวคือ1.พินัยกรรมฝ่ายเมือง คือ พินัยกรรมที่ อำเภอ หรือ สำนักงานเขต เป็นผู้จัดทำขึ้นเพื่อบริการปร...
  • หุ้นส่วน-บริษัท -ต้องมีบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลก็ได้ ฎ.3657/2531 -ต้องตกลงเอาทุนมาเข้าร่วมกัน ทุนจะเป็นทรัพย์สิน หรือแรงงานก็ได้ -ต้องทำกิจการร่วมกัน มี...
  • ตั้๋วเงิน มี 3 ประเภท คือ ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน เช็ค -ข้อความที่เขียนลงในตั๋วเงินที่ไม่ได้บัญญัติไว้ในเรื่องตั๋วเงิน ถ้าเขียนลงในตั๋วเงิน ก็ไม่มีผลอย่างหนึ่งอย่างใด ฎ.3509/2...
  • เช็ค (เช็คเด้ง) เช็ค คือ ตั๋วเงิน ชนิดหนึ่งที่ธนาคารผู้ให้บริการ มอบให้เจ้าของบัญชีกระแสรายวันไว้ เพื่อบริการในการทำธุรกรรมทางการเงินแทนการใช้เงินสด ส่วนใหญ่...
  • ฉ้อโกง ความผิดฐานฉ้อโกง มีองค์ประกอบคือ มีเจตนาหลอกลวงผู้อื่นด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดความจริง เพื่อให้ได้ทรัพย์สิน ดังนั้น การหลอกลวง ต้องเป็นความเท็จในเรื่องปัจจุบัน...
  • คดียักยอกความผิดฐานยักยอก กล่าวคือ ผู้ใดครอบครอบทรัพย์ของผู้อื่น แล้วเบียดบังเป็นของตนหรือบุคคลที่สามโดยทุจริต เช่น พนักงานการเงินยักยอกเงินนายจ้าง พนักงานธนาคารยักยอกเงินธนาคาร หร...
  • ความผิดฐานปลอมเอกสาร อาจเกิดขึ้นกับกรณี ปลอมเอกสารสิทธิ เอกสารราชการ ไม่ว่าจะปลอมโดย แก้ไข เติม ตัดต่อ ใดๆ ทำขึ้นทั้งฉบับหรือบางส่วน ซึ่งเจตนาทำให้ผู้อื่นได้รับความเสียหาย ความผิดฐ...
  • ความผิดฐาน ลักทรัพย์ เกิดขึ้นบ่อยที่สุดในสังคม ทั้งจับคนร้ายได้ และยังจับไม่ได้ ปัญหาคือ มักไม่ค่อยมีใครเห็นเหตุการณ์ จึงยากต่อการพิสูจน์ความผิด ดังนั้น ในทางคดีความจึงต้องอาศัย ตั...
  • คดีฟ้องหย่า แบ่งสินสมรส ชู้ เรียกค่าทดแทน กรณีการหย่าโดยความยินยอม การหย่าโดยความยินยอม ต้องทำเป็นหนังสือและต้องมีพยานลงลายมือชื่ออย่างน้อย 2 คน (มาตรา 1514) -โจทก์และจำเลยไปทำบันท...
  • การใช้อำนาจปกครองบุตร 1.กรณีหย่าด้วยความยินยอม ให้สามีภริยาทำความตกลงเป็นหนังสือว่าฝ่ายใดจะเป็นผู้ใช้อำนาจปกครองบุตรคนใด ถ้ามิได้ตกลงกันหรือตกลงกันไม่ได้ให้ศาลเป็นผู้ชี้ขาด -ถ้าไม่...
  • สินส่วนตัว,สินสมรส ***สินสมรส เป็นทรัพย์สินที่สามีภริยามีอยู่ในขณะที่เป็นสามีภริยากัน 1.ได้มาระหว่างสมรส 2.ได้มาในระหว่างสมรสโดยพินัยกรรมหรือการให้เป็นหนังสือ และพินัยกรรมหรือหนังส...
  • เป็นบุคคลที่ศาลแต่งตั้งให้มีหน้าที่ตามกฎหมายในการจัดการดูแล ทรัพย์สิน ของ คนไร้ความสามารถ ซึ่งในการดำเนินการการของผู้อนุบาล มีหน้าที่ต่างๆเช่น จัดการดูแลทรัพย์สิน ทำบัญชีรายรับ รา...
  • ฟ้องขอเปิดทางจำเป็น ขอจดทะเบียนภาระจำยอมที่ดินเรา ไม่มีทางออกไปสู่ทางสาธารณะตามกฎหมาย ป.พ.พ.มาตรา 1349 นั้น มีหลักอยู่ว่า ที่ดินแปลงใด มีที่ดินแปลงอื่นล้อมอยู่ จนไม่มีทางออกถึง ทาง...
  • ครอบครองปรปักษ์ผู้ใดครอบครองทรัพย์สิน ของผู้อื่น โดนสงบ เปิดเผย เจตนาเป็นเจ้าของ ถ้าเป็นอสังหาริมทรัพย์ ครอบครองติดต่อกัน 10 ปี และอสังหาริมทรัพย์ ครอบครองติดต่อกัน 5 ปี ตาม ป.พ.พ....
  • ฟ้องขับไล่ รื้อถอนเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง สามารถฟ้องขับไล่ ให้บุคคลที่ไม่มีสิทธิออกจาก ที่ดินของตน หรือสิ่งปลูกสร้าง โดยการขับไล่ พร้อมกับให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง พร้อ...
  • หนังสือรับรองการทำประโยชน์ หรือ น.ส.3 คือ เอกสารสิทธิที่ทางราชการออกให้แก่ผู้ทำประโยชน์ในที่ดินเพื่อเป็นหลักฐานในการครอบครอง ซึ่งยังไม่ได้พิสูจน์สิทธิไม่ครบถ้วน แต่สามารถนำไปประกอบ...
  • ฎ.2328/2561 ที่ดินพิพพาทที่โจทก์แฃะจำเลยทั้งสี่กล่าวอ้างว่าตนมีสิทธิครอบครองอยู่ในเขตปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ที่คณะกรรมการปฎิรูปที่ดินยังไม่ออกเอกสารสิทธิให้กับผู้ใด ตาม พ.ร.บ.ป...
  • ปลูกสร้างโดยมีสิทธิ โรงเรือน อาคาร ไม่เป็นส่วนควบของที่ดิน แต่ถ้าไม่มีสิทธิปลูกสร้าง ก็ตกเป็น ส่วนควบ -รั้วกำแพง รอบหมู่บ้านจัดสรร มิได้มีไว้เพื่อประโยชน์แก่การคมนาคมและการจราจร แต...
Visitors: 139,357
รับว่าความ ปรึกษากฎหมาย ปรึกษาคดีความ