ทนายความ ทนาย สำนักงานทนายความ ปรึกษากฎหมาย ปรึกษาทนายความ ว่าจ้างทนายความ

ครอบครองปรปักษ์

ครอบครองปรปักษ์

ผู้ใดครอบครองทรัพย์สิน ของผู้อื่น โดนสงบ เปิดเผย เจตนาเป็นเจ้าของ ถ้าเป็นอสังหาริมทรัพย์ ครอบครองติดต่อกัน 10 ปี และอสังหาริมทรัพย์ ครอบครองติดต่อกัน 5 ปี ตาม ป.พ.พ.มาตรา 1382  การครอบครองคือการยึดถือที่ดินผู้อื่นเพื่อตนเอง  ซึ่งเข้าไปครอบครองด้วยตนเอง หรือ มอบหมายให้ผู้อื่นครอบครองแทน ที่ดินต้องเป็นที่ดิน มีโฉนดเท่านั้น น.ส.3 ส.ค.1 สปก.4-01 ที่จับจอง ที่สาธารณะ หรือที่ดินเปล่าไม่มีเอกสารใดๆ ไม่เข้ากรณีการครอบครองปรปักษ์ โดยสงบ คือ ไม่ถูกกำจัดให้ออกไป หรือไม่ถูกฟ้องคดี ขับไล่ และเปิดเผย คือแสดง ให้ผู้อื่นเข้าใจว่า เป็นของตน ด้วยความเป็นเจ้าของ ไม่อาศัยสิทธิอื่นๆ เช่น ในฐานะผู้เช่า ในฐานะผู้ขออาศัย หรืออาศัยสิทธิผู้อื่นอาศัย ผู้ใดครอบครองปรปักษ์จนครบ 10 ปี ต้องร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินโดยการครอบครองปรปักษ์ และนำคำสั่งศาลมาจดทะเบียนกับเจ้าหน้าที่ที่ดินต่อไป

 คำพิพากษาฎีกาย่อ

-

 

Visitors: 177,607
รับว่าความ ปรึกษากฎหมาย ปรึกษาคดีความ