ทนายความ ทนาย สำนักงานทนายความ ปรึกษากฎหมาย ปรึกษาทนายความ ว่าจ้างทนายความ

ขับไล่

ฟ้องขับไล่ รื้อถอน 

เจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง สามารถฟ้องขับไล่ ให้บุคคลที่ไม่มีสิทธิออกจาก ที่ดินของตน หรือสิ่งปลูกสร้าง โดยการขับไล่ พร้อมกับให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง พร้อมกับให้ชดใช้ค่าเสียหาย เช่นกรณี ฟ้องผู้เช่าให้ออกจากสถานที่เช่า ฟ้องบุคคลที่เข้ามาอาศัยให้ขนย้ายทรัพย์สินและบริวารออกไปจากสถานที่ของเจ้าของ 

การฟ้องคดี ต่อศาล ต้องทำเป็นคำฟ้อง ยื่นต่อศาลที่ตั้งทรัพย์นั้น เพื่อสะดวกต่อการบังคับคดี นะครับ 

Visitors: 113,872
รับว่าความ ปรึกษากฎหมาย ปรึกษาคดีความ