ทนายความ ทนาย สำนักงานทนายความ ปรึกษากฎหมาย ปรึกษาทนายความ ว่าจ้างทนายความ

ตัวแทน

ตัวแทน ม.797-832

คือ สัญญาซึ่งบุคคลหนึ่งเรียกว่า ตัวแทน มีอำนาจทำการแทนบุคคลอีกคนหนึ่งเรียกว่า ตัวการ ม.797

-ต้องทำการแทนตัวการต่อบุคคลที่สาม ฎ.1980/2505,528/2523,619/2507

-ใช้ให้ขับรถยนต์หรือเรือรับส่งผู้โดยสาร เป็นกิจการที่ติดต่อหรือสัมพันธ์กับบุคคลที่สาม จึงถือว่าผู้ขับรถเป็นตัวแทนในการรับขนส่งผู้โดยสาร ฎ.1049/2505,603/2506

....ตัวแทนแต่งตั้งโดยชัดแจ้งและโดยปริยาย ม.797

-การแต่งตั้งตัวแทน ม.798 กิจการใดต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือ การตั้งตัวแทนเพื่อกิจการนั้น ก็ต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือด้วย ฎ.685/2508

-ในระหว่างตัวการและตัวแทนด้วยกัน กล่าวคือ แม้การตั้งตัวแทนจะไม่ถูกต้องตามมาตรา 798 หากมีกรณีพิพาทกันระหว่างตัวการกับตัวแทน ทั้งตัวการกับตัวแทนจะยกข้อต่อสู้ตามมาตรานี้เพื่อให้ตนหลุดพ้นความรับผิดไม่ได้ ฎ.7628/2547,5165/2542,2096-2097/2524,106/2488,663/2521

-ตัวการไม่เปิดเผยชื่อ ตามมาตรา 806 ไม่อยู่ในบังคับ มาตรา 798 ฎ.820/2491,225/2532,531/2537

-คัวแทนเชิด มาตรา 821

-ตัวแทนปริยาย ม.797 วรรคสอง

-ตัวแทนเฉพาะการ ม.800 ทำการแทนตัวการได้แต่เพียงสิ่งที่จำเป็นเพื่อให้กิจการสำเร็จลุล่วงไป 

Visitors: 164,980
รับว่าความ ปรึกษากฎหมาย ปรึกษาคดีความ