ทนายความ ทนาย สำนักงานทนายความ ปรึกษากฎหมาย ปรึกษาทนายความ ว่าจ้างทนายความ

เช็ค

                                               เช็ค (เช็คเด้ง)

เช็ค คือ ตั๋วเงิน ชนิดหนึ่งที่ธนาคารผู้ให้บริการ มอบให้เจ้าของบัญชีกระแสรายวันไว้ เพื่อบริการในการทำธุรกรรมทางการเงินแทนการใช้เงินสด ส่วนใหญ่นักธุรกิจ พ่อค้า ประชาชน ผู้ซึ่งต้องใช้ หรือต้องติดต่อทำธุรกรรม เรื่องเช็ค และมีปัญหา เอาเช็ค ไปเข้า แล้วเด้ง โดยมีเหตุผลว่า เงินในบัญชีไม่พอจ่าย มีคำสั่งให้ระงับการจ่าย ลายมือชื่อไม่ตรง ปัญหาดังกล่าว มักมีพื้นฐาน จากหนี้ ไม่ว่าจะ ซื้อขายสินค้ากัน กู้ยืมเงินกัน หรือสั่งจ่ายชำระหนี้ต่างๆ เมื่อนำไปเข้าบัญชีเรียกเก็บเงินไม่ได้ งานเข้าเลยครับ ลูกหนี้เบี้ยวซะแล้ว คงต้องแจ้งความ หรือ ว่าจ้างทนายความฟ้องร้อง 

หลักกฎหมาย 

ผู้ออกเช็คเป็นความผิด มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 6 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ.2534 มาตรา 4)  การดำเนินคดี สามารถดำเนินการได้ 2 ช่องทาง คือ 1.แจ้งความร้องทุกข์ กับ ตำรวจ 2.จ้างทนายความฟ้องศาลโดยตรง ช่องทางแรกไม่เสียค่าใช้จ่าย แต่อาจต้องใช้เวลา ส่วนการจ้างทนายความ ก็รวดเร็วเป็นธรรมดา เพราะต้องเสียค่าว่าจ้าง 

ข้อควรระวัง

มูลหนี้ ต้องเป็นมูลหนี้ที่ถูกกฎหมาย เช่น หนี้กู้ยืม ต้องมีหลักฐานการกู้ยืม ต้องไม่รวมดอกเบี้ยที่เกินอัตราที่กฎหมายกำหนด 15 เปอร์เซ็นต์ต่อปี  ซื้อขายก็ต้องมีหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ใบสั่งซื้อ ใบรับสินค้า มาแสดงต่อศาลนะครับ

5 สิ่งที่ต้องรู้ คดีเช็ค

1.คดีเช็คเป็นคดีอาญา มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี 

2.คดีเช็ค เป็นความผิดยอมความได้ ต้องฟ้องหรือแจ้งความ ภายใน 3 เดือน นับแต่วันปฎิเสธเช็ค

3.คดีเช็ค ต้องมีมูลหนี้ ที่ชอบด้วยกฎหมาย

4.คดีเช็ค เป็นทั้งคดีแพ่งและคดีอาญา

5.ดูความสมบูรณ์ ลงวันที่สั่งจ่าย ลายมือชื่อผู้สั่งจ่าย ขีดฆ่าหรือผู้ถือ ขีดคร่อมหรือไม่

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

พระาชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ.2534

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ตั๋วเงิน                                                                                                                                                                                                                                       

กรณีไม่เป็นความผิด

-ออกเช็คแลกเงินสด ฎ.1518/2535 

-ขายลดเช็ค มีสัญญาขายลด ฎ.378/2536

-ขอยืมเงินแล้วออกเช็คให้ไว้ ฎ.2834/2535

-ออกเช็คชำระหนี้เงินกู้ ซึ่งการกู้ยืมเงินไม่มีหลักฐาน ฎ.1519/2535,5326/2550

-ขณะออกเช็คยังไม่มีหลักฐานการกู้ยืมเป็นหนังสือ แม้ภายหลังจะมีการทำขึ้น ก็ไม่อาจบังคับได้ ฎ.463/2552

-ออกเช็คชำระหนี้ซื้อขาย สังหาริมทรัพย์ กว่า 20,000 บาท ขึ้นไปไม่มีหลักฐาน ฎ.1795/2544

-เช็คพ้นกำหนดการจ่ายเงิน ฎ.186/2535,-นำเช็คเข้าบัญชีก่อนกำหนด ฎ.1261/2526

-ในวันสั่งจ่ายเงิน มีเงินพอจ่าย แต่กลับนำเช็คไปขึ้นเงินวันหลัง ฎ.1875/2527

-ออกเช็คไม่ลงวันที่ ฎ.89-90/2513,7152/2554

-ออกเช็คไม่ลงวันที่ แม้จะตกลงกัน ลงวัน ก็ไม่ผิดตาม พรบ.เช็ค ฎ.8/2536

-ออกเช็คชำระหนี้การพนัน ฎ.2041/2533

-ออกเช็คโดยมีมูลหนี้จากเงินค่าขายสลากกินรวบ ฎ.166/2523

-ออกเช็ครวมดอกเบี้ยเกินอัตรา  ฎ.7633/2550

-เช็คไม่มีมูลหนี้ หรือมูลหนี้ตามเช็คเป็นโมฆะ ฎ.361/2553

-ออกเช็คเพื่อประกันหนี้ ฎ.12007/2553

-ออกเช็ค โดยผู้ทรงทราบถึงฐานะการเงินว่าไม่มีความสามารถชำระเงินตามเช็คได้ ฎ.1213/2545

-ห้ามธนาคารออกเช็คโดยสุจริต ฎ.5987/2539

-แก้วันที่สั่งจ่ายเช็คโดยผู้ออกเช็คไม่ได้ยินยอม ฎ.3748/2532

-เช็คไม่สมบูรณ์ขาดรายการตามที่กฎหมายบังคับ ฎ.1295/2546                                                                                                                                                                                                 

 กรณีเป็นความผิด

-ออกเช็คไม่ระบุชื่อหรือยี่ห้อของผู้รับเงินและขีดคำว่าหรือผู้ถืออก ฎ.3167/2531

-ออกเช็คโดยไม่ประทับตราตามที่ตกลงกับธนาคาร ฎ.263/2504

-ออกเช็คโดยเซ็นชื่อและนามสกุลไม่ตรงกับตัวอย่างที่ให้ไว้กับธนาคาร ฎ.796/2525

-ออกเช็คโดยใช้เช็คของผู้อื่นและลงชื่อผู้อื่นเป็นผู้สั่งจ่ายเช็ค ฎ.1983/2514

-ผู้ออกเช็คไม่จำต้องเป็นเจ้าของบัญชี ฎ.6230/2544

-ออกเช็คโดยในขณะที่ออกบัญชีปิดแล้ว ฎ.1017/2507,2429/2527

-มอบให้ผู้อื่นเขียนชื่อตนเองในช่องผู้สั่งจ่าย ฎ.4206/2530

-ออกเช็คใหม่แทนฉบับเดิม ฎ.2567/2535

-ผู้ออกเช็คมีหน้าที่ต้องชำระค่าเช่าซื้อตามสัญญา จึงมีมูลหนี้ผูกพันกันตามกฎหมาย แม้ต่อมาสัญญาเช่าซื้อเลิกกัน ก็ไม่ทำให้ความผิดที่เกิดขึ้นแล้วระงับไป ฎ.284-285/2553

-ออกเช็คโดยยินยอมให้ภริยากรอกวันเดือนปี จำนวนเงิน ฎ.5723-5724/2531

-ผู้รับโอนจะนำเช็คไปแลกเงินสด ไม่ทำให้ผู้ออกเช็คพ้นความผิด ฎ.460/2537

-สั่งจ่ายเช็ค โดยลงวันที่สั่งจ่าย ตรงกับวันที่ครบกำหนดชำระเงินตามสัญญากู้เงิน ถือว่าออกเช็คเพื่อชำระหนี้ที่มีอยู่จริงและบังคับได้ตามกฎหมาย ฎ.7545/2538,540/2539,6888/2550

-ออกเช็คชำระหนี้ค่ามัดจำ ตามสัญญาจะซื้อจะขายบ้าน ฎ.1298/2539

-ออกเช็คและธนาคารตามเช็คปฎิเสธการจ่ายเงินก่อนถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด ฎ.9546/2539

-ออกเช็คเพื่อแลกเปลี่ยนเช็คฉบับเดิม ที่เป็นเช็คแลกเงินสด ซึ่งธนาคารปฎิเสธการจ่ายเงิน เช็คที่ออกในภายหลังนี้ ย่อมถือว่าเป็นเช็คที่ออกเพื่อชำระหนี้ที่มีอยู่จริงและบังคับได้ตามกฎหมาย ฎ.2921/2540,1847-1848/2541,6175/2541

-ออกเช็คตามสัญญากู้ยืมเงิน แม้สัญญากู้ยืมเงินจะปิดอากรแสตมป์ไม่ครบถ้วน ฎ.8979-8980/2554

-ออกเช็คค่าสินค้าที่คิดค่าเสียหายเป็นดอกเบี้ยร้อยละ 2 ต่อเดือนรวมอยู่ด้วย ฎ.7633/2550

-ผู้ออกเช็คไม่จำเป็นต้องเขียนรายการในเช็คด้วยตนเอง ฎ.5645/2544,519/2546

-หากจำเลยเป็นนายทหารประจำการ ต้องฟ้องคดีต่อศาลทหาร เพราะเป็นคดีที่อยู่ในอำนาจศาลทหาร

-คดีเช็ค เกี่ยวข้องกับ คดีฟ้องเท็จ เบิกความเท็จ แจ้งความเท็จ ปลอมเอกสาร ฉ้อโกง เอาไปเสียซึ่งเอกสารของผู้อื่นทำให้เสียหายและไร้ประโยชน์ซึ่งเอกสาร รับของโจร ยักยอก

 

Visitors: 164,979
รับว่าความ ปรึกษากฎหมาย ปรึกษาคดีความ