ทนายความ ทนาย สำนักงานทนายความ ปรึกษากฎหมาย ปรึกษาทนายความ ว่าจ้างทนายความ

น.ส.3

หนังสือรับรองการทำประโยชน์ หรือ น.ส.3 คือ เอกสารสิทธิที่ทางราชการออกให้แก่ผู้ทำประโยชน์ในที่ดินเพื่อเป็นหลักฐานในการครอบครอง ซึ่งยังไม่ได้พิสูจน์สิทธิไม่ครบถ้วน แต่สามารถนำไปประกอบหลักฐานในการขอออกเป็นโฉนดที่ดินเป็นการเฉพาะราย หรือ กรณที่ราชการประกาศให้ผู้ครอบครองที่ดินยื่นเรื่องออกตามประกาศได้ ซึ่งการครอบครอง การถูกแย่งการครอบครอง จะแตกต่างจากกรณีของโฉนดที่ดิน 

Visitors: 179,278
รับว่าความ ปรึกษากฎหมาย ปรึกษาคดีความ