ทนายความ ทนาย สำนักงานทนายความ ปรึกษากฎหมาย ปรึกษาทนายความ ว่าจ้างทนายความ

ผู้เยาว์

นิติกรรมที่ผู้แทนโดยชอบธรรมต้องได้รับอนุญาตจากศาล ม.1574

ขาย แลกเปลี่ยน ขายฝาก ให้เช่าซื้อ จำนอง ปลดจำนอง หรือโอนสิทธิจำนอง ซึ่งอัสหาริมทรัพย์หรือสังหาริมทรัพย์ที่อาจจำนองได้ 

2.กระทำให้สุดสิ้นลงทั้งหมดหรือบางส่วนซึ่งทรัพยสิทธิของผู้เยาว์อันเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ 

3.ก่อตั้งภาระจำยอม สิทธิอาศัย สิทธิเหนือพื้นดิน สิทธิเก็บกิน ภาระติดพันในอสังหาริมทรัพย์หรือทรัพยสิทธิอื่นใดในอสังหาริมทรัพย์

4.จำหน่ายไปทั้งหมดหรือบางส่วน ซึ่งสิทธิเรียกร้องที่จะได้มาซึ่งทรัพยสิทธิในอสังหาริมทรัพย์ หรือสังหาริมทรัพย์มี่อาจจำนองได้ฯ

5.ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์เกิน 3 ปี

6.ก่อข้อผูกพันใดๆ ที่มุ่งให้เกิดผลตาม (1) (2) หรือ (3)

7.ให้กู้ยืมเงิน 

8.ให้โดยเสน่ห์หา เว้นแต่การเอาเงินได้ของผู้เยาว์ให้แทนผู้เยาว์เพื่อการสาธารณะกุศล เพื่อการสังคม หรือตามหน้าที่ธรรมจรรยา ทั้งนี้พอสมควรแก่ฐานานุรูปของผู้เยาว์

9.รับการให้โดยเสน่ห์หาที่มีเงื่อนไขหรือค่าภาระติดพันหรือไม่รับการให้โดยเสน่หา

10.ประกันโดยประการใดๆ อันอาจมีผลให้ผู้เยาว์ต้องถูกบังคับชำระหนี้ หรือทำนิติกรรมอื่นที่มีผลให้ผู้เยาว์ต้องรับเป็นผู้รับชำระหนี้ของบุคคลอื่นหรือแทนผู้อื่น

11.นำทรัพย์สินไปแสวงหาประโยชน์ นอกจากกรณีมาตรา 1598/4(1)(2)หรือ(3)

12.ประนีประนอมยอมความ 

13.มอบข้อพิพาทให้อนุญาโตตุลาการวินิจฉัย

 

Visitors: 164,980
รับว่าความ ปรึกษากฎหมาย ปรึกษาคดีความ