ทนายความ ทนาย สำนักงานทนายความ ปรึกษากฎหมาย ปรึกษาทนายความ ว่าจ้างทนายความ

สินสมรส

สินส่วนตัว,สินสมรส

***สินสมรส เป็นทรัพย์สินที่สามีภริยามีอยู่ในขณะที่เป็นสามีภริยากัน 1.ได้มาระหว่างสมรส 2.ได้มาในระหว่างสมรสโดยพินัยกรรมหรือการให้เป็นหนังสือ และพินัยกรรมหรือหนังสือระบุว่า เป็นสินสมรส 3.ดอกผลของสินส่วนตัว

-เงินชดเชย ที่ได้รับเนื่องจากความตายของคู่สมรส ไม่เป็นสินสมรส ฎ.4714/2542

-เมื่อหย่ากันแล้ว แต่ยังไม่แบ่งสินสมรส ถือว่าทรัพย์สินดังกล่าวสิ้นสภาพจากสินสมรส และมีฐานะเป็นกรรมสิทธิรวมของทั้งสองฝ่าย ต้องบังคับตามบทบัญญัติเรื่องกรรมสิทธิ์รวม ฎ.4561/2544

-สามีภริยาสมัครใจแยกกันอยู่ ยังมีฐานะเป็นสามีภริยากันตามกฎหมาย ทรัพย์สินที่ได้มา เป็นสินสมรส ฎ.3392/2548

-ทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินและสิ่งปลูกสร้างก่อนสมรส ภายหลังมีการโอนกรรมสิทธิ์กัน เป็นสินสมรส ฎ.1228/2533,2353/2536

-เงินค่าชดเชย ที่นายจ้างต้องจ่าย เป็นสินสมรส ฎ.93/2531

-เงินบำนาญที่ได้มาระหว่างสมรส เป็นสินสมรส ฎ.2765/2537

-ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลด้วยเงินของตนเองก่อนสมรส แต่ถูกรางวัลเมื่อสมรสแล้ว เงินรางวัล เป็นสินสมรส ฎ.1053/2537

-เงินค่าสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าจ้างค้างจ่าย ค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปี  ค่าชดเชยและค่าเสียหาย เป็นสินสมรส ฎ.6392/2551

-ซื้อที่ดินและรถยนต์ระหว่างสมรส โดยกู้เงินจากสหกรณ์ และนำเงินเดือนมาผ่อนชำระหนี้ เป็นสินสมรส ฎ.9572/2551

-กรณีเป็นที่สงสัยว่าทรัพย์สินเป็นสินสมรสหรือไม่ ให้สัณนิฐานไว้ก่อนว่า เป็นสินสมรส ม.1474 วรรคสอง

-ถ้าฝ่ายหนึ่งได้นำสินส่วนตัวชำระเป็นเงินดาวน์บางส่วนรวมกับสินสมรส ถ้าไม่อาจแยกได้ว่าเป็นสินส่วนตัวจำนวนเท่าใด ถือว่าบ้านและที่ดินเป็นสินสมรสเต็มจำนวน ฎ.4650/2545

***สินส่วนตัว ได้แก่ 1.ที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีอยู่ก่อนสมรส ,2.ของใช้สอยส่วนตัว เครื่องแต่งกาย หรือเครื่องประดับกายตามสมควรแก่ฐานะหรือเครื่องมือเครื่องใช้ในการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพ 3.ได้มาระหว่างสมรสโดยการรับมรดกหรือโดยการให้โดยเสน่หา 4.ที่เป็นของหมั้น

-ได้ที่ดินมือเปล่ามาก่อนสมรส เมื่อสมรสแล้วจึงได้มีการออกโฉนดที่ดิน หรือ หนังสือรับรองการทำประโยชน์ ที่ดินดังกล่าว เป็นสินส่วนตัว ฎ.2375/2532,7174/2539

-ครอบครองปรปักษ์ที่ดินครบ 10 ปี ยื่นคำร้องขอแสดงสิทธิ์ภายหลังสมรส เป็นสินส่วนตัว ฎ.3473/2551,812/2538

-ทรัพย์สินที่คู่สมรสได้มาร่วมกันก่อนสมรส แม้สมรสแล้ว ก็ เป็นสินส่วนตัว ในลักษณะกรรมสิทธิ์รวม ฎ.4650/2545,2618/2524,10710/2546

-สินส่วนตัวของคู่สมรสฝ่ายใด นำไปแลกเปลี่ยนเป็นทรัพย์อีกอย่างหนึ่ง ทรัพย์ที่ได้มาใหม่ เป็นสินส่วนตัว ฎ.2039/2522,154/2524,5245/2531

 


  • DSC07209.JPG
    การหมั้น.สินสอด,สมรส -ชายและหญิงจะทำการหมั้นได้ต้องมีอายุ 17 ปี บริบูรณ์ (ม.1435) หากฝ่าฝืนตกเป็นโมฆะ (มาตรา 1435 วรรคสอง) -การหมั้น ฝ่ายชายต้องได้ส่งมอบหรือโอนทรัพย์สินที่เป็นของห...

  • สามีภริยาขอใส่ชื่อร่วมในสินสมรส ทรัพย์สิน ได้แก่ อสังหาริมทรัพย์ สัตว์พาหนะ เรือ แพ หรือทรัพย์สินที่มีเอกสารเป็นสำคัญ โฉนดที่ดิน บัญชีเงินฝาก กรรมสิทธิ์ห้องชุด คู่สมรสมีสิทธิขอลงชื...

  • หนี้ร่วม -ถ้าสามีภริยาเป็นหนี้ร่วมกัน ให้ชำระหนี้จากสินสมรสและสินส่วนตัวของทั้งสองฝ่าย ม.1489 -ถ้าเป็นหนี้ร่วมระหว่างสามีภริยา เจ้าหนี้ฟ้องคู่สมรสคนใดคนหนึ่ง ในชั้นบังคับคดีก็ยึดสิ...
Visitors: 177,604
รับว่าความ ปรึกษากฎหมาย ปรึกษาคดีความ