ทนายความ ทนาย สำนักงานทนายความ ปรึกษากฎหมาย ปรึกษาทนายความ ว่าจ้างทนายความ

ยักยอก

คดียักยอก

ความผิดฐานยักยอก กล่าวคือ ผู้ใดครอบครอบทรัพย์ของผู้อื่น แล้วเบียดบังเป็นของตนหรือบุคคลที่สามโดยทุจริต เช่น พนักงานการเงินยักยอกเงินนายจ้าง พนักงานธนาคารยักยอกเงินธนาคาร หรือ ยืม หรือ เช่า ทรัพย์สินมาแล้วไม่คืน ซึ่งผู้ยักยอกนั้น ได้รับมอบหมาย หรือ เกิดขึ้นจาก การครอบครองแทน การฟ้องคดี ต้องฟ้องภายใน 3 เดือน หรือแจ้งความภายใน 3 เดือน เป็นความผิดอันยอมความได้ สามารถที่จะไกล่เกลี่ย ตกลงกันได้ก่อนศาลมีคำพิพากษา ครับ 

หุ้น ไม่เป็นความผิดฐานยักยอกหุ้น เพราะไม่เป็นวัตถุที่จับต้องได้

ความผิดฐานยักยอก ต้องมีการมอบหมาย ในฐานะตัวแทน หรือ มอบการครอบครอง ทรััพย์ ,การเบียดบังเอาทรัพย์ที่เป็นสินสมรส ก็เป็นความผิดฐานยักยอกทรัพย์

มอบหมายให้ครอบครองเงินแทน ทวงถามคืนแล้วไม่คืน มีความผิดฐานยักยอก ความผิดฐานยักยอก สามารถสมคบกันเป็นตัวการร่วมกระทำความผิดได้ โดยบุคคลนั้นไม่จำเป็นต้องได้รับมอบหมายจากเจ้าของทรัพย์

การครอบครองทรัพย์ อันเป็นสิทธิของตน ไม่ได้ครอบครองแทนผู้อื่น ไม่ผิดฐานยักยอก

การครอบครองทรัพย์ตามสัญญาซื้อขาย ไม่ผิดฐานยักยอก

การส่งมอบทรัพย์ให้ผู้ครอบครองนำไปจำหน่าย เป็นการมอบกรรมสิทธิ์เด็ดขาดเพื่อไปจำหน่าย เป็นผิดสัญญา ไม่เป็นยักยอก เพียงแต่ผูกพันราคาที่ต้องชำระคืน เป็นผิดสัญญาทางแพ่ง

Visitors: 174,683
รับว่าความ ปรึกษากฎหมาย ปรึกษาคดีความ