ทนายความ ทนาย สำนักงานทนายความ ปรึกษากฎหมาย ปรึกษาทนายความ ว่าจ้างทนายความ

แรงงาน

แรงงาน

แรงงาน ไม่ว่าจะเป็น แรงงานไทย ต่างด้าว นอกระบบ ในระบบ แรงงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ต่างก็ใชแรงงานด้วยกันทั้งนั้น กฎหมายแต่ละประเภทที่บังคับใช้ก็แตกต่างกันออกไป การคุ้มครองแรงงาน การควบคุมต่างๆ ทำให้มีข้อพิพาทแรงงาน ระหว่าง นายจ้าง กับ ลูกจ้าง อยู่ตลอด ทั้งสิทธิและหน้าที่ก็มีรายละเอียดจำนวนมาก ผมขอยกตัวอย่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายแรงงาน

1.พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541

2.พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518

3.พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.2537

4.พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522

5.พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533

6.พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560

กฎหมายแรงงานมีการแก้ไขเพิ่มเติม พรบ.คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่7) พ.ศ.2562 เพื่อคุ้มครองลูกจ้างให้ครอบคลุมทุกด้าน เช่น แก้ไขเพิ่มเติมให้นายจ้างเสียดอกเบี้ยให้แก่ลูกจ้างในระหว่างผิดนัดร้อยละ 15 ต่อปี ในกรณีที่นายจ้างไม่จ่ายเงินที่นายจ้างมีหน้าที่ต้องจ่าย (มาตรา 9 วรรคหนึ่ง,แก้ไขเพิ่มเติมกรณีการเปลี่ยนแปลงตัวนายจ้างต้องได้รับความยินยอมจากลูกจ้าง (มาตรา 13),แก้ไขเพิ่มเติมให้ลูกจ้างมีสิทธิลาเพื่อกิจธุระอันจำเป็นได้ปีละไม่น้อยกว่า 3 วันทำงาน,ให้ลูกจ้างซึ่งเป็นหญิงมีครรภ์มีสิทธิลาเพื่อคลอดบุตรครรภ์หนึ่ง 98 วัน โดยรวมถึงวันลาเพื่อตรวจครรภ์ก่อนคลอดบุตร (มาตรา 41) ,แก้ไขเพิ่มเติมให้นายจ้างกำหนดค่าจ้าง ค่าล่วงเวลาฯ ในอัตราเท่ากันทั้งลูกจ้างชายและหญิง ในงานที่มีค่าเท่าเทียมกัน (มาตรา 53),แก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจ่ายเงินค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้างโดยกำหนดค่าชดเชยกรณีลูกจ้างทำงานติดต่อกันครบ 10 ปี แต่ไม่ครบ 20 ปี ได้เงินชดเชย 300 วัน ลูกจ้างที่ทำงานติดต่อกันครบ 20 ปี ขั้นไปได้เงินชดเชย 400 วัน (มาตรา 118 (5) (6) ,การย้ายสถานประกอบการไปที่อื่น หากลูกจ้างไม่ตามไปก็สามารถบอกเลิกจ้างได้แต่ต้องจ่ายค่าชดเชย มาตรา 93(5) ,120,120/1

 

Visitors: 159,349
รับว่าความ ปรึกษากฎหมาย ปรึกษาคดีความ