ทนายความ ทนาย สำนักงานทนายความ ปรึกษากฎหมาย ปรึกษาทนายความ ว่าจ้างทนายความ

สิทธิของภริยาก่อนฟ้องหย่าสามี

สิทธิของภริยาก่อนฟ้องหย่าสามี

         ก่อนที่จะเขียนให้ทราบถึงสิทธิของภริยาก่อนฟ้องหย่าสามี ผู้เขียนไม่ได้มีเจตนาทำให้ครอบครัวของผู้อ่านแตกแยกหรือส่งเสริมให้มีการฟ้องหย่าเกิดขึ้น แต่เพียงคาดหมายว่าให้ผู้อ่านนำข้อมูลเพื่อนำไปประกอบการตัดสินใจ ในการดำเนินชีวิตครอบครัวของตนเอง โดยเป็นความเห็นส่วนตัวของผู้เขียนในฐานะทนายความ ผู้ทำคดีครอบครัวและผ่านประสบการณ์หลากหลายมาพอสมควร

          การฟ้องหย่า ต้องมีเหตุหย่า อย่างไร ?

ต้องมีเหตุหย่าตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ว่าเป็นสาเหตุให้หย่าได้ (ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1516) กล่าวคือ สามีหรือภริยาอุปการะเลี้ยงดู หรือ ยกย่องผู้อื่นฉันสามีภริยาหรือสามี เป็นชู้ หรือมีชู้ หรือร่วมประเวณีกับผู้อื่นเป็นอาจิณ หรือ ประพฤติชั่ว หรือ ทำร้ายร่างกาย ทรมานจิตใจ หมิ่นประมาท เหยียดหยาม ฝ่ายหนึ่งหรือบุพการีอีกฝ่ายหนึ่ง หรือ จงใจทิ้งร้างไปเกิน 1 ปี หรือ ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเกิน 1 ปี หรือ สมัครใจแยกกันอยู่เกิน 3 ปี หรือ เป็นคนสาบสูญ หรือ ไม่ให้ความช่วยเหลืออุปการะเลี้ยงดูกันตามสามควร หรือ ทำการปฎิปักษ์ต่อกันอย่างร้ายแรง หรือวิกลจริตเกินสามปี หรือกระทำผิดทัณฑ์บนที่ให้ไว้เป็นหนังสือ หรือ เป็นโรคติดต่ออย่างร้ายแรงที่ไม่มีทางหายได้ หรือ มีสภาพแห่งกายไม่อาจร่วมประเวณีได้ตลอดกาล

        

          แล้วถ้าฟ้องหย่า จะมีสิทธิได้อะไร หรือไม่อย่างไร ?

1.ได้หย่าขาดจากการเป็นสามีภริยาตามกฎหมาย

2.มีสิทธิได้รับค่าทดแทน จากสามี และหญิงชู้

3.มีสิทธิได้รับค่าเลี้ยงชีพ จากการที่ไม่มีทรัพย์สินสินสมรสหรือยากจนลงจากงานที่ทำอยู่

4.มีสิทธิขอแบ่งสินสมรส กึ่งหนึ่ง

5.มีสิทธิขอใช้อำนาจปกครองบุตรฝ่ายเดียว และเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตรจากอีกฝ่ายได

       

        การฟ้อง ต้องจัดเตรียมหลักฐานอย่างไร ?

การจัดเตรียมหลักฐาน ต้องเตรียมจากเอกสาร ภาพถ่าย วิดีโอ คลิปเสียง พยานบุคคล อื่นๆ  ซึ่งบ่งบอกได้ว่า เป็นสาเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งในการฟ้องหย่า ก็อยู่ที่ว่า จะมีความสามารถจัดเก็บมาได้มากน้อยเท่าไหร่ 

     

หมายเหตุ ที่กล่าวมาข้างต้นเป็นเพียงรายละเอียดบางส่วน หากต้องการฟ้องหย่า ต้องปรึกษาทนายความที่จะเป็นผู้ทำคดีอย่างระเอียด และให้เข้าใจในกระบวนการต่างๆต่อไป

 

สำนักงาน นัตติกร ทนายความ

ทนายนัต 0944928919

23/5/64

Visitors: 164,979
รับว่าความ ปรึกษากฎหมาย ปรึกษาคดีความ