ทนายความ ทนาย สำนักงานทนายความ ปรึกษากฎหมาย ปรึกษาทนายความ ว่าจ้างทนายความ

การจ้างผู้รับเหมาก่อสร้าง

การจ้างผู้รับเหมาก่อสร้าง

การว่าจ้างก่อสร้างไม่ว่าจะเป็น ที่พักอาศัย สถานประกอบกิจการเชิงพาณิชย์ ต่อเติม แม้ว่ากฎหมายจะระบุว่า เป็นสัญญาจ้างทำของซึ่งไม่จำเป็นต้อง จัดทำเป็นสัญญา แต่เมื่อ การก่อสร้างโครงการแต่ละครั้งย่อมต้องใช้งบประมาณจำนวนมาก จึงควรที่จะจัดทำสัญญาเป็นลายลักอักษรณ์ เพื่อกำหนดสิทธิหน้าที่ของคู่สัญญาให้ชัดเจน ผู้เขียนในฐานะทนายความผู้เคยทำคดีก่อสร้างมาพอสมควร จึงขอแนะนำว่า หากท่านจะต้องจ้างผู้รับเหมาก่อสร้าง ท่านต้องคำนึงถึงสิ่งสำคัญดังต่อไปนี้

1.งบประมาณการก่อสร้าง ท่านต้องประมาณค่าใช้จ่ายของท่านเองให้สอดคล้องกับโครงการ เนื่องจากท่านมีหน้าที่ชำระค่าจ้าง 

2.ท่านต้อง ปรึกษาสถาปนิก วิศวกร เพื่อทำการออกแบบ และคำนวนโครงสร้าง ระบบไฟฟ้า ประปา อากาศ กรณีที่จัดทำโครงการสร้างขึ้นใหม่ และยื่นแบบขออนุญาตก่อสร้างกับเจ้าพนักงาน ว่าถูกต้องตามกฎหมายพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 หรือไม่ อย่าพึ่งรีบลงมือก่อสร้าง

3.ท่านต้องจัดเตรียม สำรวจแนวเขตที่ดิน เอกสารสิทธิที่ดิน ไม้ยืนต้น สิ่งปลูกสร้าง เพราะจะต้องมีผลให้เกิดค่าใช้จ่าย หากมีสิ่งปลูกสร้างเดิม จะต้องรื้อถอน จะต้องขออนุญาตรื้อถอนจากเจ้าพนักงานก่อน

4.ทำสัญญาก่อสร้างสิ่งสำคัญคือ เงื่อนไขการก่อสร้าง และเงื่อนไขการชำระเงินค่าจ้างก่อสร้าง ซึ่งจะต้องสอดคล้องกัน ระยะเวลาการก่อสร้าง  การส่งมอบผลงานการก่อสร้าง และการรับมอบผลงาน การค้ำประกันผลงานการก่อสร้าง  วัสดุอุปกรณ์ สัมภาระ พื้นที่ก่อสร้าง  ความชำรุดบกพร่อง การแก้ไข การทิ้งงาน หรือ การว่าจ้างให้ทำงานเพิ่มเติม ควรจัดให้มีผู้ควบคุมงานก่อสร้าง และฝ่ายผู้ว่าจ้างควรจะว่าจ้างวิศวกรเพื่อช่วยตรวจรับมอบผลงานการก่อสร้าง ถ้ามีหลักประกันการก่อสร้างจะดีมาก

5.อื่นๆ ก็เป็นขั้นตอนในการขอเลขที่บ้าน ขอติดตั้งไฟฟ้า ประปา 

หมายเหตุ ผู้เขียนได้แนะนำเฉพาะการก่อสร้างทั่วๆไป ไม่ได้รวมถึงการก่อสร้างกับโครงการภาครัฐ ซึ่งจะมีระเบียบและกฎหมายของทางราชการอื่นๆ ดังนั้น ประชาชนทั่วๆไปที่ไม่เคยว่าจ้างผู้รับเหมาก่อสร้าง จึงสามารถนำข้อแนะนำดังกล่าวนี้ไปปฎิบัติเป็นแนวทางต่อไป

สำนักงาน นัตติกร ทนายความ

0944928919 ทนายนัต

27/5/2564

Visitors: 164,979
รับว่าความ ปรึกษากฎหมาย ปรึกษาคดีความ